Sprawa C-20/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 lutego 2022 r. - JW, HD, XS v. LOT Polish Airlines - OpenLEX

Sprawa C-20/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 lutego 2022 r. - JW, HD, XS v. LOT Polish Airlines

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.128.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2022 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 3 lutego 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main - Niemcy) - JW, HD, XS/LOT Polish Airlines
(Sprawa C-20/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 - Artykuł 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie - Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy - Pojęcie "miejsca wykonania danego zobowiązania [zobowiązania leżącego u podstawy powództwa]" - Umowa o świadczenie usług - Transport lotniczy - Lot, który charakteryzuje istnienie jednej potwierdzonej rezerwacji na lot łączony składający się z kilku lotów częściowych obsługiwanych przez dwóch różnych przewoźników lotniczych - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - Artykuł 7 - Prawo do odszkodowania - Opóźnienie pierwszego lotu częściowego - Powództwo odszkodowawcze wytoczone przeciwko przewoźnikowi lotniczemu obsługującemu ten pierwszy lot częściowy przed sądem właściwym ze względu na miejsce przylotu]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 128/04)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2022 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Frankfurt am Main

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: JW, HD, XS

Druga strona postępowania: LOT Polish Airlines

Sentencja

Artykuł 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku lotu, który charakteryzuje istnienie jednej potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy i który obejmuje co najmniej dwa odcinki lotu obsługiwane przez różnych przewoźników lotniczych, w sytuacji gdy powództwo odszkodowawcze wniesione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 jest związane jedynie z opóźnieniem pierwszego lotu częściowego wynikającym z opóźnionego odlotu i jest skierowane przeciwko przewoźnikowi lotniczemu obsługującemu ów pierwszy lot częściowy, miejsce przylotu owego lotu częściowego nie może być uznawane za "miejsce wykonania" w rozumieniu przywołanego przepisu.

1 Dz.U. C 98 z 22.3.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.