Sprawa C-196/04: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony mocą postanowienia Special Commissioners z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Cadbury Schweppes plc i Cadbury Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commissioners of Inland Revenue.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.168.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
mocą postanowienia Special Commissioners z dnia
29 kwietnia 2004 roku w sprawie Cadbury Schweppes plc
i Cadbury Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commissioners
of Inland Revenue.

(Sprawa C-196/04)

(2004/C 168/05)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2004 r.)

Dnia 3 maja 2004 r. do Sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Special Commissioners wydanego dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie Cadbury Schweppes plc i Cadbury Schweppes Overseas Ltd przeciwko the Commissioners of Inland Revenue.

Special Commissioners zwrócił się do Trybunału z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

"Czy krajowe przepisy podatkowe, o których mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, przewidujące w określonych warunkach obciążenie podatkowe spółki posiadającej siedzibę w tym Państwie Członkowskim z tytułu zysków spółki zależnej, posiadającej siedzibę w innym Państwie Członkowskim i podlegającej tam niższemu opodatkowaniu, są sprzeczne z art. 43, 49 i 56 WE?"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.