Nowość Sprawa C-195/23, Partena: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 kwietnia 2024 r. - GI v. Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3431

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail francophone de Bruxelles - Belgia) - GI/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL
(Sprawa C-195/23, Partena) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Urzędnicy Unii Europejskiej - Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej - Obowiązkowa przynależność do systemu zabezpieczenia społecznego instytucji Unii - Urzędnik Unii prowadzący dodatkową działalność na własny rachunek - Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wynikający z ustawodawstwa państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest ta działalność)

(C/2024/3431)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: GI

Strona pozwana: Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL

Sentencja

Artykuł 14

protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, zasadę stosowania jednego systemu zabezpieczenia społecznego, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz zasadę lojalnej współpracy, którą zawarto w art. 4 ust. 3 TUE,

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które nakłada na urzędnika Unii Europejskiej prowadzącego dodatkową działalność dydaktyczną na terytorium rzeczonego państwa członkowskiego obowiązek podlegania krajowemu systemowi zabezpieczenia społecznego tego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 223 z 26.6.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.