Sprawa C-195/20 PPU: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 września 2020 r. - postępowanie karne przeciwko XC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.399.22/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 września 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - postępowanie karne przeciwko XC
(Sprawa C-195/20 PPU) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Pilny tryb prejudycjalny - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Europejski nakaz aresztowania - Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW - Skutki przekazania - Artykuł 27 - Możliwość ścigania za inne przestępstwa - Zasada szczególności]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 399/30)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2020 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

XC

przy udziale: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Sentencja

Artykuł 27 ust. 2 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, zmienionej decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. należy interpretować w ten sposób, że zasada szczególności, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, nie stoi na przeszkodzie środkowi polegającemu na ograniczeniu wolności zastosowanemu wobec osoby, której dotyczy pierwszy europejski nakaz aresztowania, z powodu czynów innych niż te, które stanowiły podstawę jej przekazania w wykonaniu tego nakazu, i poprzedzających te czyny, gdy osoba ta dobrowolnie opuściła terytorium państwa członkowskiego wydającego pierwszy nakaz i została mu przekazana w wykonaniu drugiego europejskiego nakazu aresztowania wydanego po tym wyjeździe w celu wykonania kary pozbawienia wolności, o ile na podstawie drugiego europejskiego nakazu aresztowania organ sądowy wykonujący ów nakaz wyraził zgodę na rozszerzenie ścigania na czyny, za które orzeczono ten środek polegający na ograniczeniu wolności.

1 Dz.U. C 230 z 13.7.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.