Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.112.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. - Georgios Pandalis / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), LR Health & Beauty Systems GmbH
(Sprawa C-194/17 P) 1

Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 oraz art. 75 - Unijny znak towarowy Cystus - Dodatki do żywności nieprzeznaczone do celów medycznych - Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku - Brak rzeczywistego używania znaku towarowego - Postrzeganie określenia "cystus" jako wskazówki opisowej dotyczącej głównego składnika rozpatrywanych towarów - Obowiązek uzasadnienia

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 112/03)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Georgios Pandalis (przedstawiciel: A. Franke, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: N. Weber i L. Thiel, Rechtsanwälte)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.
2) Georgios Pandalis zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 300 z 11.9.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.