Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam (Niderlandy) w dniu 27 lutego 2019 r. - Rensen Shipbuilding BV, przy udziale: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane
(Sprawa C-192/19)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 164/29)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Sąd odsyłający

Gerechtshof te Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Rensen Shipbuilding BV

Przy udziale: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Pytanie prejudycjalne

Uwaga dodatkowa nr 1 do rozdziału 89 Nomenklatury scalonej stanowi, że (między innymi) podpozycje 89012010 i 89019010 CN, dotyczące "statków pełnomorskich", odnoszą się jedynie do statków zaprojektowanych jako pełnomorskie. Co należy w tym kontekście rozumieć pod pojęciem "pełnomorskie"?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.