Sprawa C-191/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Trybunale di Lecce - Sezonie distaccata di Gallipoli w dniu 4 kwietnia 2006 r. - postępowanie karne przeciwko Aniello Gallo i Gianluce Damonte.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.165.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lipca 2006 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Trybunale di Lecce - Sezonie distaccata di Gallipoli w dniu 4 kwietnia 2006 r. - postępowanie karne przeciwko Aniello Gallo i Gianluce Damonte

(Sprawa C-191/06)

(2006/C 165/24)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2006 r.)

Sąd krajowy

Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Gallipoli

Strony w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Aniello Gallo i Gianluca Damonte

Pytania prejudycjalne

Czy występuje niezgodność - z wynikającymi z tego konsekwencjami dla krajowego systemu prawnego - między art. 4 ust. 4a ustawy 401/89 a wyrażonymi w art. 43 i 49 Traktatu WE zasadami dotyczącymi podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług transgraniczych, w tym w świetle różnic interpretacyjnych między orzeczeniami europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w szczególności wyrokiem w sprawie Gambelli) a orzeczeniem Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr 23271/04; w szczególności wnosi się o wyjaśnienie czy wskazane i podważone w skardze przepisy karne podlegają we Włoszech stosowaniu w odniesieniu do Aniello GALLO i Gianluki DAMONTE

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.