Sprawa C-190/14: Komisja Europejska v. Królestwo Danii. - OpenLEX

Sprawa C-190/14: Komisja Europejska v. Królestwo Danii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.7.11/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2015 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 listopada 2014 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Danii
(Sprawa C-190/14) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2000/60/WE - Polityka wodna Unii Europejskiej - Plany gospodarowania wodami w dorzeczu - Publikacja - Brak zgłoszenia Komisji Europejskiej)

Język postępowania: duński

(2015/C 007/15)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve i U. Nielsen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Danii (przedstawiciele: C. Thorning i M. Wolff, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Ze względu na brak opublikowania planów gospodarowania wodami w dorzeczu najpóźniej w dniu 22 grudnia 2009 r. i brak przekazania kopii tych planów Komisji Europejskiej najpóźniej w dniu 22 marca 2010 r. Królestwo Danii uchybiło zobowiązaniom spoczywającym na nim na mocy art. 13 ust. 1, 2 i 6, jak też art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
2)
Królestwo Danii zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 223 z 14.7.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.