Sprawa C-188/03: Irmtraud Junk v. Wolfgang Kühnel (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-188/03: Irmtraud Junk v. Wolfgang Kühnel (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.82.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie C-188/03 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Arbeitsgericht Berlin): Irmtraud Junk przeciwko Wolfgangowi Kühnelowi(1)

(Dyrektywa 98/59/WE - Zwolnienia grupowe - Konsultacja z przedstawicielami pracowników - Zawiadomienie właściwego organu władzy publicznej - Pojęcie "zwolnienia" - Chwila zwolnienia)

(2005/C 82/06)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2005 r.)

W sprawie C-188/03, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Arbeitsgericht Berlin (Niemcy), postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 maja 2003 r., w postępowaniu: Irmtraud Junk przeciwko Wolfgangowi Kühnelowi, Trybunał (druga izba), w składzie C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (sprawozdawca), P. Kūris i G. Arestis, sędziowie, rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 27 stycznia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco

1) Art. 2 - 4 dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych należy interpretować w ten sposób, że zdarzeniem równoznacznym ze zwolnieniem jest wyrażenie przez pracodawcę woli rozwiązania umowy o pracę.

2) Pracodawca ma prawo przeprowadzić zwolnienia grupowe po zakończeniu procedury konsultacji przewidzianej w art. 2 dyrektywy 98/59 i po przewidzianym w art. 3 i 4 tej dyrektywy zawiadomieniu właściwego organu władzy publicznej o zamiarze zwolnień grupowych.

______

(1) Dz.U C 213 z 06.09.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.