Nowość Sprawa C-184/24, Sidi Bouzid: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 7 marca 2024 r. - AF xxx/Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3446

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2024 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 7 marca 2024 r. - AF xxx/Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano

(Sprawa C-184/24, Sidi Bouzid 1 )

(C/2024/3446)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: AF, działający we własnym imieniu i jako osoba wykonująca władzę rodzicielską nad małoletnim synem BF

Druga strona postępowania: Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 20 dyrektywy [2013/33/UE] 2 , a także zasady określone przez Trybunał w wyrokach: z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie C-233/20l8; z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie C-422/2021 - w zakresie, w jakim wykluczają one, by organ administracji państwa członkowskiego mógł przyjąć decyzję nakładającą sankcję w postaci cofnięcia środków dotyczących przyjmowania, jeżeli taka decyzja ma negatywny wpływ na podstawowe potrzeby życiowe cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej i jego rodziny - stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które zezwala, po dokonaniu uzasadnionej indywidualnej oceny dotyczącej również konieczności i proporcjonalności środka, na cofnięcie środka dotyczącego przyjmowania nie z przyczyn mających charakter sankcji, lecz z powodu niespełniania przesłanek objęcia tym środkiem, w szczególności ze względu na odmowę wyrażenia przez cudzoziemca, z powodów niezwiązanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych i ochroną godności człowieka, zgody na przeniesienie do innego ośrodka recepcyjnego wskazanego przez organ administracji z uwagi na obiektywne potrzeby organizacyjne i gwarantującego, na odpowiedzialność samego organu administracji, utrzymanie świadczeń materialnych w ramach przyjmowania równoważnych takim świadczeniom przysługującym w ośrodku, z którego cudzoziemiec ma zostać przeniesiony, jeżeli odmowa przeniesienia i wynikająca z niej decyzja o cofnięciu stawiają cudzoziemca w sytuacji niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jego i jego rodziny?

1 Niniejszej sprawie została nadana fikcyjna nazwa. Nie odpowiada ona rzeczywistej nazwie ani rzeczywistemu nazwisku żadnej ze stron postępowania.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (Dz.U. 2013, L 180, s. 96).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.