Sprawa C-184/06: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2006 r. - Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.154.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2006 r. - Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-184/06)

(2006/C 154/19)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii [Przedstawiciel: N. Díaz Abad]

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006(1) ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, w zakresie, w jakim flocie hiszpańskiej nie przydzielono żadnych określonych kwot połowowych na wodach wspólnotowych Morza Północnego i Bałtyckiego

– obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. Naruszenie zasady niedyskryminacji

Zdaniem królestwa Hiszpanii zaskarżone rozporządzenie narusza zasadę niedyskryminacji w zakresie, w jakim Hiszpanii nie przydziela się żadnych kwot połowowych na wodach wspólnotowych Morza Północnego i Bałtyckiego, ponieważ innym państwom członkowskim po upływie okresu przejściowego przewidzianego w akcie o przystąpieniu przysługuje prawo dostępu do wód i ich zasobów, Królestwu Hiszpanii natomiast jedynie prawo dostępu do wód.

2. Wadliwa wykładnia aktu o przystąpieniu Hiszpanii

Akt o przystąpieniu, regulując okres przejściowy dla Hiszpanii w dziedzinie rybołówstwa, nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy dostępem do wód a dostępem do zasobów. Ponadto wykładnia postanowień aktu o przystąpieniu powinna odpowiadać jego kontekstowi i celowi.

3. Naruszenie art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 2371/2002(2)

Naruszenie tego przepisu polega na tym, że Hiszpanii nie przydzielono kwot połowowych, które stanowiły nowe możliwości połowowe i zostały rozdzielone po raz pierwszy po upływie okresu przejściowego przewidzianego w akcie o przystąpieniu.

______

(1) Dz.U. L 16 z 20.01.2006 r., str. 1.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358, str. 59).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.