Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 2 lutego 2017 r. w sprawie T-29/15 International Management Group/Komisja wniesione w dniu 11 kwietnia 2017 r. przez International Management Group
(Sprawa C-183/17 P)

Język postępowania: angielski

(2017/C 221/09)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: International Management Group (przedstawiciel: L. Levi, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku;
- w rezultacie,
- stwierdzenie nieważności zmienionego załącznika do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 listopada 2013 r. dotyczącej finansowanego z budżetu ogólnego Unii Europejskiej rocznego program działań na rok 2013 na rzecz Mjanmy/Birmy 1  przyjętego w dniu 16 grudnia 2014 r.; oraz
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.
- obciążenie Komisji kosztami postępowania w tym kosztami poniesionymi w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania wnoszący odwołanie podnosi cztery zarzuty:

1) Naruszenie obowiązku uzasadnienia - Naruszenie przez Sąd obowiązku uzasadnienia - Wypaczenie informacji zawartych w aktach sprawy
2) Naruszenie rozporządzenia finansowego z 2002 r. 2  oraz rozporządzenia finansowego z 2012 r. 3  - Naruszenie rozporządzenia Komisji 4  oraz rozporządzenia delegowanego Komisji 5  - Naruszenie przez Sąd obowiązku uzasadnienia - Wypaczenie informacji zawartych w aktach sprawy
3) Naruszenie zasady należytego zarządzania finansami - Naruszenie obowiązku uzasadnienia - Naruszenie przez Sąd obowiązku uzasadnienia - Naruszenie rozporządzenia finansowego z 2012 r. (art. 61 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2)
4) Naruszenie zasady dobrej administracji - Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym

Wnoszący odwołanie kwestionuje również decyzję oddalającą jego wniosek o sporządzenie sprawozdania OLAF.

1 C(2013) 7682 final.
2 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002, L 248, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. 2012, L 298, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002, L 357, s. 1).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. 2012, L 362, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.