Sprawa C-179/06: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.143.26/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-179/06)

(2006/C 143/49)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciel: D. Recchia, pełnomocnik]

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, iż z uwagi na fakt, iż gmina Altamura i region Puglia zatwierdziły od grudnia 2000 r. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego polegającą na przeprowadzeniu szeregu prac budowlanych o charakterze przemysłowym, które mogły oddziaływać w istotny sposób na ZPS i SICp IT 9120007 Murgia Alta i nie poddając tego przedsięwzięcia uprzedniej procedurze oceny wpływu, co najmniej w odniesieniu do ZPS, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 6 ust. 3 w związku z art. 7 dyrektywy 92/43/EWG(1)

– obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca zabudowań znajdujących się na terenie ZPS i SICp IT 9120007 Murgia Alta nie była przedmiotem odpowiedniej oceny skutków dla przywołanego terenu, zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

Decyzje gminy Altamura i rady regionu zatwierdzające niniejszą zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, zostały wydane z naruszeniem przywołanych wyżej przepisów wspólnotowych, ponieważ zmiana ta, mogąca wywierać istotny wpływ na ZPS i SICp IT 9120007 Murgia Alta, nie była przedmiotem procedury oceny wpływu.

Powód nieprzeprowadzenia rzeczonej procedury oceny pozostaje w oczywistej sprzeczności z regulacją wspólnotową. Powołaną przyczyną jest bowiem fakt, iż podjęte prace miały mniejszy zakres niż pułap określony regulacją prawa krajowego, dokonującą transpozycji dyrektywy 85/377/EWG(2) ze zmianami oraz dyrektywy 92/43/EWG. Niemniej jednak art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG wymaga, by "wszystkie plany i przedsięwzięcia", które mogą oddziaływać na dany teren w znaczący sposób poddawano ocenie wpływu, nie ograniczając stosowalności tego wymogu do wykazu przedsięwzięć o większych rozmiarach niż ustalone progi.

______

(1) Dz.U. L 206, str. 7.

(2) Dz.U. L 175, str. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.