Sprawa C-173/02: Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.7/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwszej izby)

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie C-173/02: Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Rozporządzenie (EWG) nr 3950/92 - Wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych - Decyzja Komisji zakazująca pomocy związanej z nabywaniem kwot mlecznych)

(2004/C 300/12)

(Język postępowania: hiszpański)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

W sprawie C- 173/02, Królestwo Hiszpanii (pełnomocnik: S. Ortiz Vaamonde) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskiej (pełnomocnik: J. L. Buendía Sierra), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 Traktatu WE, wniesioną dnia 13 maja 2002 r., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas i S. von Bahr, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14 października 2004 r. wyrok, zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami.

______

(1) Dz.U. C 169 z 13.7.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.