Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 listopada 2018 r. - Komisja Europejska / Węgry
(Sprawa C-171/17) 1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2006/123/WE - Artykuły 15 - 17 - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Krajowy system płatności mobilnych - Monopol

(2019/C 16/10)

Język postępowania: węgierski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka i H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnicy)

Strona przeciwna: Węgry (przedstawiciele: M.Z. Fehér i G. Koós, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Wprowadzając i utrzymując w mocy krajowy system płatności mobilnych, uregulowany w nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (ustawie nr CC z 2011 r. o krajowym systemie płatności mobilnych) oraz w 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (dekrecie rządowym nr 356/2012 w sprawie wykonania ustawy o krajowym systemie płatności mobilnych), Węgry uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy art. 15 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym oraz art. 56 TFUE.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Komisja Europejska i Węgry pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 231 z 17.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.