Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.15/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Nederland - Niderlandy) - HQ, IP, reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego HQ, JO/Aegean Airlines SA
(Sprawa C-163/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - Odwołanie lotu - Pomoc - Prawo do zwrotu kosztów biletu lotniczego od przewoźnika lotniczego - Artykuł 8 ust. 2 - Impreza turystyczna - Dyrektywa 90/314/EWG - Upadłość organizatora imprezy turystycznej)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 305/19)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Rechtbank Noord-Nederland

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: HQ, IP, reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego HQ, JO Strona pozwana: Aegean Airlines SA

Sentencja

Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, należy interpretować w ten sposób, że pasażer, który na podstawie dyrektywy Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek może dochodzić od organizatora imprezy turystycznej zwrotu kosztów biletu samolotowego, nie może w związku z tym dochodzić zwrotu kosztów tego biletu na podstawie rzeczonego rozporządzenia od przewoźnika lotniczego, i to również wtedy, gdy ze względów finansowych organizator imprezy turystycznej nie jest w stanie zwrócić tych kosztów oraz gdy nie podjął żadnych środków mających zagwarantować ich zwrot.

1 Dz.U. C 182 z 28.5.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.