Sprawa C-157/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 31 marca 2011 r. - Giuseppe Sibilio przeciwko Comune di Afragola.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.173.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 czerwca 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 31 marca 2011 r. - Giuseppe Sibilio przeciwko Comune di Afragola

(Sprawa C-157/11)

(2011/C 173/11)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2011 r.)

Sąd krajowy

Tribunale di Napoli

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Giuseppe Sibilio

Strona pozwana: Comune di Afragola

Pytania prejudycjalne

1) Czy dyrektywa 1999/70/WE(1) znajduje zastosowanie wobec pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne czy tez pracowników tych należy w rozumieniu klauzuli 3 pkt 1 uznać za osoby, które zawarły umowę o pracę lub stosunek pracy bezpośrednio między pracodawcą a pracownikiem, a termin wygaśnięcia umowy o pracę lub stosunku pracy jest określony przez obiektywne warunki, takie jak nadejście dokładnie określonej daty, którą w rozpatrywanym przypadku jest zakończenie projektu?

2) Czy klauzula 4 stoi na przeszkodzie temu aby pracownik LSU (lavoratore socialmente utile - pracownik wykonujący prace społecznie użyteczne) lub LPU (lavoratore di pubblica utilità - pracownik wykonujący prace użyteczności publicznej) otrzymywał niższe wynagrodzenie niż pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, który wykonuje te same zadania i posiada ten sam staż pracy z tego tylko względu, iż jego "stosunek" pracy został nawiązany tak jak opisano powyżej czy też ta ostatnia okoliczność stanowi obiektywne względy mogące uzasadnić mniej korzystne traktowanie w zakresie wynagrodzenia?

______

(1) Dz.U. L 175, s. 43.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.