Sprawa C-155/05: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione 33 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Villa Maria Beartrice Hospital SRL przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Firenze 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.155.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony postanowieniem Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione 33 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Villa Maria Beartrice Hospital SRL przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Firenze 1

(Sprawa C-155/05)

(2005/C 155/07)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2005 r.)

W dniu 6 kwietnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione 33 (Włochy) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Villa Maria Beartrice Hospital SRL przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Firenze 1.

Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione 33 zwróciła się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

"czy art. 10 pkt 27 quinques D.P.R. (dekretu Prezydenta Republiki) nr 633 z dnia 26 października 1972 r. jest zgodny z art. 13 część B pozostałe zwolnienia lit. c) szóstej dyrektywy Rady EWG z dnia 17 maja 1977 r.".(1)

______

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.