Sprawa C-154/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-682/20 Legero Schuhfabrik GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez Legero Schuhfabrik GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.303.10/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-682/20 Legero Schuhfabrik GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez Legero Schuhfabrik GmbH
(Sprawa C-154/22 P)

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 303/14)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Legero Schuhfabrik GmbH (przedstawiciel: M. Gail, Rechtsanwalt)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Rieker Schuh AG

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2022 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i nakazał wnoszącej odwołanie pokrycie własnych kosztów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.