Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.19/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 marca 2017 r. - Consorzio Italian Menagement i Catania Multiservizi SpA/Ferroviaria Italiana SpA
(Sprawa C-152/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 213/25)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato.

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Consorzio Italian Menagement i Catania Multiservizi SpA.

Druga strona postępowania: Ferroviaria Italiana SpA.

Pytania prejudycjalne

1) Czy zgodna z prawem Unii Europejskiej (w szczególności z art. 3 akapit 3 TUE, art. 26, 58 i 101 TFUE i art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej) i dyrektywą 2004/17 jest wykładnia prawa krajowego, która wyklucza zmianę cen w umowach dotyczących tzw. sektorów specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów, których przedmiot jest odmienny od tych, do których odnosi się ta sama dyrektywa, lecz połączonych z nimi stosunkiem podporządkowania?
2) Czy dyrektywa 2004/17 (w przypadku uznania, że wykluczenie zmiany cen we wszystkich umowach zawartych i stosowanych w ramach tzw. sektorów specjalnych wynika z niej bezpośrednio) jest zgodna z zasadami Unii Europejskiej (w szczególności z art. 3 ust. 1 TUE, art. 26, 56, 58 i 101 TFUE, art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej) "z powodu niesprawiedliwości, braku proporcjonalności, zaburzenia równowagi umownej, a zatem zasad skutecznie funkcjonującego rynku?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.