Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 marca 2017 r. - Swedish Match AB/Secretary of State for Health
(Sprawa C-151/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 161/19)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Swedish Match AB

Druga strona postępowania: Secretary of State for Health

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 lit. c) oraz art. 17 dyrektywy 2014/40/UE są nieważne ze względu na:

I. Naruszenie ogólnej zasady niedyskryminacji prawa Unii;
II. Naruszenie ogólnej zasady proporcjonalności prawa Unii;
III. Naruszenie art. 5 ust. 3 TUE oraz zasady subsydiarności prawa Unii;
IV. Naruszenie art. 296 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE");
V. Naruszenie art. 34 i 35 TFUE; oraz
VI. Naruszenie art. 1, 7 oraz 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.