Dz.U.UE.C.2019.25.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Zjednoczone Królestwo) - Swedish Match AB / Secretary of State for Health
(Sprawa C-151/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych - Dyrektywa 2014/40/UE - Artykuł 1 lit. c) i art. 17 - Zakaz wprowadzania na rynek wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego - Ważność

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/07)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Swedish Match AB

Strona przeciwna: Secretary of State for Health

przy udziale: New Nicotine Alliance

Sentencja

Analiza przedstawionego pytania nie wykazała żadnego elementu, który mógłby wpłynąć na ważność art. 1 lit. c) oraz art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE.

1 Dz.U. C 161 z 22.5.2017.