Sprawa C-150/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-693/16 P RENV-RX, HG/Komisja, wniesione w dniu 24 lutego 2022 r. przez HG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.311.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 sierpnia 2022 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-693/16 P RENV-RX, HG/Komisja, wniesione w dniu 24 lutego 2022 r. przez HG
(Sprawa C-150/22 P)

Język postępowania: francuski

(2022/C 311/03)

(Dz.U.UE C z dnia 16 sierpnia 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: HG (przedstawiciel: adwokat L.Levi)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2022 r. Trybunał (dziesiąta izba) odrzucił odwołanie ze względu na oczywistą niewłaściwość Trybunału i obciążył stronę skarżącą jej własnymi kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.