Sprawa C-14/08: Roda Golf & Beach Resort SL (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.205.7/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 2009 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier - Hiszpania) - Roda Golf & Beach Resort SL

(Sprawa C-14/08)(1)

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Właściwość Trybunału - Pojęcie "spór" - Rozporządzenie (WE) nr 1348/2000 - Doręczanie dokumentów pozasądowych poza postępowaniem sądowym - Akt notarialny)

(2009/C 205/10)

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5de San Javier

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Roda Golf & Beach Resort SL

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier - Wykładnia art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 160, s. 37) - Doręczanie dokumentów wyłącznie pozasądowych między podmiotami prywatnymi przy użyciu zasobów rzeczowych i personelu sądów Unii Europejskiej poza jakimkolwiek postępowaniem sądowym

Sentencja

Doręczenie poza postępowaniem sądowym aktu notarialnego - takiego jak ten stanowiący przedmiot postępowania przed sądem krajowym - jest objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych.

______

(1) Dz.U. C 92 z 12.4.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.