Sprawa C-132/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 18 marca 2013 r. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV przeciwko ILME GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.164.11/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 18 marca 2013 r. - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV przeciwko ILME GmbH

(Sprawa C-132/13)

(2013/C 164/18)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2013 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Strona pozwana: ILME GmbH

Pytanie prejudycjalne

"Czy art. 1, 8 i 10 oraz załączniki II, IV i III do dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia(1) należy interpretować w ten sposób, że osłony jako części składowe wielobiegunowych złączy wtykowych przeznaczonych do użytku przemysłowego nie muszą być opatrzone oznakowaniem CE?"

______

(1) Dz.U. L 374, s.10

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.