Sprawa C-131/21: Postanowienie Trybunału(dziewiąta izba) z dnia 1 września 2021 r. - postępowanie karne przeciwko KI - OpenLEX

Sprawa C-131/21: Postanowienie Trybunału(dziewiąta izba) z dnia 1 września 2021 r. - postępowanie karne przeciwko KI

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Postanowienie Trybunału(dziewiąta izba) z dnia 1 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Birósag - Węgry) - postępowanie karne przeciwko KI
(Sprawa C-131/21) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Zasada ne bis in idem - Kumulacja sankcji - Charakter sankcji nałożonej przez policję - Wykonanie prawa krajowego - Brak związku z prawem Unii - Oczywisty brak właściwości Trybunału]

Język postępowania: węgierski

(2021/C 471/18)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Sąd odsyłający

Budai Központi Kerületi Birósag

Strona postępowania karnego przed sądem odsyłającym

KI

Sentencja

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Budai Központi Kerületi Birósag (centralny sąd dla rejonu Buda, Węgry) postanowieniem z dnia 10 lutego 2021 r.

1 Dz.U. C 182 z 10.5.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.