Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 13 de marca 2017 r. - Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel
(Sprawa C-131/17)

Język postępowania: portugalski

(2017/C 168/32)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação do Porto

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Hélder José Cunha Martins [dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym]

Druga strona postępowania: Fundo de Garantia Automóvel [podmiot wszczynający egzekucję]

Pytania prejudycjalne

1) Czy orzeczenie odpowiedzialności solidarnej przez sąd wyższej instancji w postępowaniu odwoławczym, u którego podstaw leży powództwo dotyczące odpowiedzialności cywilnej w wypadku komunikacyjnym i w ramach którego uchybiono zasadzie bezpośredniości dowodów oraz nie skorzystano ze wszystkich środków obrony należy uznać za wydane w sprawiedliwy i rzetelny sposób zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 47 Karty [praw podstawowych Unii Europejskiej]?
2) Czy dokonane w ramach postępowania egzekucyjnego zajęcie w przypadku, gdy nie dokonano uprzedniego wniesienia roszczenia regresowego, jest sprzeczne z art. 47 tej Karty?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.