Sprawa C-13/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 8 stycznia 2016 r. - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.111.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2016 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 8 stycznia 2016 r. - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"
(Sprawa C-13/16)

Język postępowania: łotewski

(2016/C 111/13)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2016 r.)

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Druga strona postępowania: Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"

Pytania prejudycjalne

Czy zwrot "przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów [...] osoby trzeciej, lub osobom [osób trzecich], którym dane są ujawniane", ujęty w art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 1 , należy interpretować w ten sposób, że policja państwowa ma obowiązek ujawnić Rīgas satiksme żądane przez to przedsiębiorstwo dane osobowe, które są konieczne do wniesienia powództwa na drodze cywilnej? Czy na odpowiedź na to pytanie ma wpływ okoliczność, że - jak wynika z akt sprawy - pasażer taksówki, którego dane stara się uzyskać Rīgas satiksme, był małoletni w chwili wypadku?

1 Dz.U. L 281, s. 31.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.