Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.221.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 10 marca 2017 r. - Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Sprawa C-126/17)

Język postępowania: węgierski

(2017/C 221/04)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Fővárosi Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Orsolya Czakó

Strona pozwana: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Pytania prejudycjalne

1) Czy do celów ustalenia kwoty, na którą została zawarta umowa kredytu, wymogi wyrażenia warunków umowy prostym i zrozumiałym językiem, ustanowione w art. 4 ust. 2 i art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG 1 , spełnia brzmienie takie jak to nadane klauzulom I/1 i II/1 spornej umowy, gdzie podano kwotę 64 731 CHF o charakterze orientacyjnym, natomiast jako kwotę wniosku o finansowanie wskazano maksymalną kwotę 8 280 000 HUF, oraz powiązano ustalenie kwoty, na którą zawiera się umowę kredytu, z wywołującym skutki prawne oświadczeniem strony zawierającej umowę z konsumentem i z zarejestrowanymi danymi?
2) Jeżeli ustalenie poczynione w klauzulach I/1 i II/1 umowy nie spełnia wymogów wyrażenia warunków umowy prostym i zrozumiałym językiem i można zbadać, czy warunki umowy są nieuczciwe, to czy, gdyby uznano, że są one nieuczciwe, można stwierdzić nieważność całej umowy, zważywszy że dla przypadków, gdy przedmiot umowy jest nieokreślony, prawo krajowe przewiduje skutek prawny w postaci nieważności umowy w całości?
3) Czy, w przypadku gdyby można było stwierdzić, że umowa jest ważna, można ustalić kwotę w sposób bardziej korzystny dla konsumenta?
1 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29, sprostowanie w Dz.U. 2016, L 276, s. 17).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.