Sprawa C-122/23, Legafact: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 kwietnia 2024 r. - Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite v. Legafact EOOD

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3287

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad - Bułgaria) - Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agent- sia za prihodite/"Legafact" EOOD
(Sprawa C-122/23 1 , Legafact)

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Podatki obrotowe - Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw - Roczny obrót - Odmienne traktowanie podatników - Przepisy krajowe obciążające daną osobę VAT w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o rejestrację - Represyjny charakter)

(C/2024/3287)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Varhoven administrativen sad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Strona przeciwna: "Legafact" EOOD

Sentencja

1) Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienioną dyrektywą Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r.,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoi ona na przeszkodzie przepisom krajowym przyjętym przez państwo członkowskie na podstawie art. 287 tej dyrektywy, ze zmianami, które uzależniają skorzystanie ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej (VAT) przewidzianego w rzeczonej dyrektywie, ze zmianami, dla małych przedsiębiorstw od warunku, by podatnik, którego roczny obrót lub obrót mierzony w okresie dwóch kolejnych miesięcy przekracza kwotę wskazaną dla tego państwa członkowskiego w tym przepisie, złożył w wyznaczonym terminie wniosek o rejestrację do celów VAT.

2) Dyrektywę Rady 2006/112, zmienioną dyrektywą 2009/162,

należy interpretować w ten sposób, że:

nie sprzeciwia się ona przepisom krajowym, które przewidują, że naruszenie przez podatnika obowiązku złożenia w terminie, w przypadkach, o których mowa w pkt 1 niniejszej sentencji, wniosku o rejestrację do celów podatku od wartości dodanej (VAT) skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego, pod warunkiem że przepisy te, o ile i w zakresie, w jakim nie ograniczają się do odzyskania VAT z tytułu transakcji dokonanych w okresie, w którym podatek ten zostałby wykazany na fakturze, gdyby podatnik wywiązał się w terminie z ciążącego na nim obowiązku rejestracji do celów VAT, po pierwsze, są zgodne z zasadą skuteczności zwalczania naruszeń zharmonizowanych zasad w dziedzinie VAT, a po drugie, spełniają wymogi proporcjonalności, zgodnie z orzecznictwem Trybunału.

1 Dz.U. C 173 z 15.5.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.