Nowość Sprawa C-122/23, Legafact: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 1 marca 2023 r. - Direktor na Direkcija "Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika" Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite/Legafact EOOD

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.173.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 1 marca 2023 r. - Direktor na Direkcija "Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika" Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite/Legafact EOOD
(Sprawa C-122/23, Legafact)

Język postępowania: bułgarski

(2023/C 173/31)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Sąd odsyłający

Wyrchowen administratiwen syd

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu kasacyjnym: Direktor na Direkcija "Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika" Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

Strona przeciwna w postępowaniu kasacyjnym: Legafact EOOD

Pytania prejudycjalne

1) Czy przepisy krajowe, które w przypadku zwolnienia na podstawie tytułu XII rozdział 1 dyrektywy 2006/112/WE 1  Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej traktują podatników w różny sposób w zależności od szybkości osiągnięcia przez nich progu obrotów wymagającego obowiązkowej rejestracji do celów VAT, naruszają zasady wspólnego systemu VAT w Unii Europejskiej?

2) Czy dyrektywa 2006/112/WE dopuszcza przepisy krajowe uzależniające możliwość zwolnienia danej dostawy na podstawie tytułu XII rozdziału 1 dyrektywy 2006/112/WE od wykonania w terminie obowiązku złożenia przez dostawcę wniosku o dokonanie obowiązkowej rejestracji do celów VAT?

3) Według jakich kryteriów, wynikających z wykładni dyrektywy VAT, należy ocenić, czy wskazane przepisy krajowe, przewidujące powstanie zobowiązania podatkowego w przypadku spóźnionego złożenia wniosku o obowiązkową rejestrację do celów VAT, mają charakter karny?

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.