Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 10 grudnia 2019 r. w sprawie T-319/19, Bruno Gollnisch / Parlament Europejski, wniesione w dniu 21 lutego 2020 r. przez Bruna Gollnischa
(Sprawa C-122/20 P)

Język postępowania: francuski

(2020/C 175/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Bruno Gollnisch (przedstawiciel: adwokat B. Bonnefoy-Claudet)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

Uchylenie postanowienia z dnia 10 grudnia 2019 r. wydanego przez Sąd Unii Europejskiej w sprawie T-319/19;
Przekazanie sprawy Sądowi Unii Europejskiej celem ponownego rozpoznania;
Zasądzenie na rzecz wnoszącego odwołanie również kwoty 5 000 EUR tytułem kosztów postępowania poniesionych w związku z niniejszym odwołaniem;
Obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości uzna, że jest dostatecznie poinformowany, wnoszący odwołanie wnosi ponadto do Trybunału Sprawiedliwości o:

Rozpatrzenie sporu co do istoty sprawy;
Stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającej przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu Europejskiego;
Zasądzenie na rzecz wnoszącego odwołanie żądań wysuniętych przez niego w pierwszej instancji, bez uszczerbku dla żądań skierowanych przeciwko postanowieniu będącemu przedmiotem odwołania;
Obciążenie Parlamentu Europejskiego całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty względem postanowienia są następujące: w postanowieniu niesłusznie stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie dotyczy wnoszącego odwołanie indywidualnie, że w związku z tym jego zażalenie z dnia 27 lutego 2019 r. nie stanowi postępowania poprzedzającego wniesienie skargi oraz że w braku jego uwzględnienia należy przyjąć, że termin do wniesienia skargi upłynął.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.