Sprawa C-122/09: Enosi Efopliston Aktoploias i inni v. Ypourgos Emporikis Naftilías i Ypourgos Aigaíou (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.161.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2010 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias - Grecja) - Enosi Efopliston Aktoploïas i in. przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilías i Ypourgos Aigaíou

(Sprawa C-122/09)(1)

(Transport morski - Kabotaż morski - Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 - Czasowe wyłączenie obowiązywania rozporządzenia - Obowiązek państw członkowskich powstrzymania się od ustanawiania, przed upływem okresu wyłączenia, takich przepisów, które mogłyby poważnie zagrozić stosowaniu tego rozporządzenia)

(2010/C 161/17)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2010 r.)

Sąd krajowy

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries

Strona pozwana: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Symvoulio tis Epikrateias - Wykładnia art. 1, 2, 4 i 6 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski) (Dz. U. L 364 s 7) - Czasowe wyłączenie obowiązywania rozporządzenia - Obowiązek państw członkowskich powstrzymania się od przyjmowania, przed upływem okresu wyłączenia, takich przepisów, które mogłyby zagrozić pełnemu i skutecznemu stosowaniu rozporządzenia - Prawo jednostek do powoływania się na przepisy rozporządzenia w celu zakwestionowania przepisów krajowych wywołujących takie skutki

Sentencja

Przy założeniu, że ustawodawca grecki miał obowiązek powstrzymania się w okresie obowiązywania czasowego wyłączenia stosowania w Grecji rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż morski) od przyjmowania takich przepisów, które mogłyby poważnie zagrozić pełnemu i skutecznemu stosowaniu tego rozporządzenia po dniu 1 stycznia 2004 r., czyli dniu, w którym wyłączenie to wygasło, pełne i skuteczne stosowanie rozporządzenia nie było poważnie zagrożone ze względu na samą tylko okoliczność przyjęcia przez ustawodawcę greckiego w 2001 r. przepisów o charakterze wyczerpującym i trwałym, które są niezgodne z przepisami tego rozporządzenia, przy jednoczesnym braku ustanowienia, że przestają one obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r.

______

(1) Dz.U. C 141 z 20.6.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.