Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.39.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 grudnia 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Frisdranken Industrie Winters BV przeciwko Red Bull GmbH

(Sprawa C-119/10)(1)

(Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuł 5 ust. 1 lit. b) - Napełnianie puszek opatrzonych już oznaczeniem podobnym do znaku towarowego - Świadczenie usługi na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej - Postępowanie sądowe właściciela znaku towarowego przeciwko usługodawcy)

(2012/C 39/03)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Frisdranken Industrie Winters BV

Strona pozwana: Red Bull GmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Hoge Raad der Nederlanden - Wykładnia art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1). - Prawo właściciela zarejestrowanego znaku towarowego do sprzeciwienia się niezgodnemu z prawem używaniu jego znaku towarowego - Używanie oznaczenia - Napełnianie puszek opatrzonych już oznaczeniem jako świadczenie wykonywane na rzecz i na zlecenie osoby trzeciej - Towary przeznaczone wyłącznie na wywóz z terytorium Beneluksu lub poza Unię Europejską - Właściwy krąg odbiorców

Sentencja

Artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że usługodawca zajmujący się na zlecenie i według wskazówek osoby trzeciej napełnianiem opakowań dostarczonych mu przez tę osobę trzecią, która umieściła na nich uprzednio oznaczenie identyczne z oznaczeniem chronionym jako znak towarowy lub doń podobne, sam nie dokonuje w odniesieniu do tego oznaczenia używania, które może zostać zakazane na mocy tego przepisu.

______

(1) Dz.U. C 134 z 22.5.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.