Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.2/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Włochy) w dniu 6 marca 2017 r. - Comune di Castelbellino/Regione Marche i in.
(Sprawa C-117/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 221/02)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Comune di Castelbellino

Strona pozwana: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia - P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

Pytania prejudycjalne

1) Czy prawo wspólnotowe (a w szczególności dyrektywa 2011/92/UE 1 , w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania spornych środków) sprzeciwia się zasadniczo krajowej regulacji lub krajowej praktyce administracyjnej, które zezwalają na poddanie kontroli podlegania ocenie oddziaływania na środowisko albo na poddanie ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć dotyczących instalacji zrealizowanych już w momencie, w którym przeprowadzana jest kontrola, czy też, przeciwnie, pozwala na uwzględnienie w tym zakresie okoliczności wyjątkowych, uzasadniających odstępstwo od zasady ogólnej, zgodnie z którą OOŚ ma charakter oceny prewencyjnej?
2) Czy w szczególności odstępstwo to byłoby uzasadnione w przypadku, w którym nowa regulacja zwalnia z OOŚ dane przedsięwzięcie, które powinno było zostać poddane kontroli podlegania OOŚ na podstawie orzeczenia sądu krajowego, który uznał uprzednio obowiązujący przepis przewidujący zwolnienie za niekonstytucyjny lub niemający zastosowania?
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. 2012, L 26, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.