Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Nivelles (Belgia) w dniu 27 lutego 2020 r. - UF przeciwko Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
(Sprawa C-105/20)

(2020/C 175/05)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal du travail de Nivelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: UF

Strona pozwana: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Pytania prejudycjalne

1) Czy dekret królewski z dnia 20 lipca 1971 r. ustanawiający ubezpieczenie w zakresie zasiłków i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i pomagających im małżonków narusza art. 21 i 23 karty praw podstawowych, dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią 1 , dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) 2 , dyrektywę 86/613/EWG Rady z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa 3  i porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin, wprowadzone dyrektywą Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącą Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin 4 , ponieważ nie przewidziano w nim odpowiedniego świadczenia w ramach urlopu macierzyńskiego dla osób prowadzących dodatkową działalność na własny rachunek w niepełnym wymiarze czasu pracy, jednak opłacających składki jak osoby prowadzące główną działalność, podczas gdy osoba prowadząca główną działalność na własny rachunek w niepełnym wymiarze czasu pracy pobiera zasiłek macierzyński w pełnej wysokości?
2) Czy dekret królewski z dnia 20 lipca 1971 r. ustanawiający ubezpieczenie w zakresie zasiłków i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i pomagających im małżonków narusza art. 21 i 23 karty praw podstawowych, dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana), dyrektywę 86/613/EWG Rady z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa i porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin, wprowadzone dyrektywą Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącą Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ nie przewidziano w nim odpowiedniego zasiłku w ramach urlopu macierzyńskiego dla osoby, która w pełnym wymiarze czasu pracy jest jednocześnie zatrudniona jako pracownik najemny i prowadzi działalność na własny rachunek, podczas gdy osoba prowadząca działalność na własny rachunek w pełnym wymiarze czasu pobiera zasiłek macierzyński w pełnej wysokości?
1 Dz.U. 1992, L 348, s. 1.
2 Dz.U. 2006, L 204, s. 23.
3 Dz.U. 1986, L 359, s. 56.
4 Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz.U. 1998, L 14, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.