Sprawa C-103/13: Sneżana Somowa v. Gławen direktor na Stoliczno uprawlenie "Sociałno osigurjawane" (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-103/13: Sneżana Somowa v. Gławen direktor na Stoliczno uprawlenie "Sociałno osigurjawane" (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.7.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2015 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad - Bułgaria) - Sneżana Somowa przeciwko Gławen direktor na Stoliczno uprawlenie "Sociałno osigurjawane"
(Sprawa C-103/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 - Artykuły 12, 45, 46 i 94 - Uregulowanie krajowe uzależniające przyznanie emerytury od zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne - Uzupełnienie brakującego stażu ubezpieczeniowego przez opłacenie składek - Pokrywanie się okresów ubezpieczenia w kilku państwach członkowskich - Możliwość odstąpienia przez ubezpieczonego od zasady sumowania okresów składkowych i ubezpieczeniowych - Cofnięcie przyznanej emerytury i zwrot nadpłaconych kwot - Obowiązek zapłaty odsetek)

Język postępowania: bułgarski

(2015/C 007/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Administratiwen syd Sofija-grad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sneżana Somowa

Strona pozwana: Gławen direktor na Stoliczno uprawlenie "Sociałno osigurjawane"

Sentencja

1)
Artykuł 49 TFUE stoi na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak art. 94 ust. 1 kodeks za sociałno osigurjawane (kodeksu ubezpieczeń społecznych), który uzależnia przyznanie prawa do emerytury od wymogu zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności w innym państwie członkowskim.
2)
Artykuł 45, art. 46 ust. 2 i art. 94 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w wersji zmienionej i uaktualnionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r., zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1992/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie przyznają ubezpieczonemu prawa do decydowania o nieuwzględnianiu, w celu ustalenia praw przysługujących mu w danym państwie członkowskim, okresów ubezpieczenia przebytych w innym państwie członkowskim przed datą wejścia w życie tego rozporządzenia w tym pierwszym państwie członkowskim.
1 Dz.U. C 129 z 4.5.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.