Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.151.21/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Contas (Portugalia) w dniu 28 lutego 2017 r. - Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público
(Sprawa C-102/17)

Język postępowania: portugalski

(2017/C 151/27)

Sąd odsyłający

Tribunal de Contas

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Secretaria Regional de Saúde dos Açores

Strona pozwana: Ministério Público

Pytania prejudycjalne

Czy art. 58 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 1  z dnia 26 lutego 2014 r. należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wskazanym przepisom krajowym [art. 40 ust. 3 i ust. 5 lit. c) regionalnego dekretu z mocą ustawy nr 27/2015/A z dnia 29 grudnia 2015 r.], które w dziedzinie udzielania zamówień publicznych dopuszczają nałożenie, jako warunku dopuszczenia, kryterium geograficznego polegającego na wykonaniu uprzednio trzech robót budowlanych w tym samym regionie autonomicznym?

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.