Sprawa C-102/17: Secretaria Regional de Saúde dos Açores v. Ministério Público.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.240.7/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Contas - Portugalia) - Secretaria Regional de Saúde dos Açores / Ministério Público
(Sprawa C-102/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu jednego z państw członkowskich" - Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym - Krajowy trybunał obrachunkowy - Uprzednia kontrola legalności i zasadności budżetowej wydatku publicznego - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: portugalski

(2018/C 240/09)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2018 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal de Contas

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: Secretaria Regional de Saúde dos Açores

przy udziale: Ministério Público

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Contas (trybunał obrachunkowy, Portugalia) postanowieniem z dnia 17 stycznia 2017 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

1 Dz.U. C 151 z 15.5.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.