Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.2/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 10 listopada 2016 r. w sprawie T-67/ 15, Polo Club/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 11 stycznia 2017 r. przez Polo Club
(Sprawa C-10/17 P)

Język postępowania: angielski

(2017/C 231/02)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Polo Club (przedstawiciel: D. Masson, avocat)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Lifestyle Equities CV

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziesiąta izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.