Sprawa C-1/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 listopada 2021 r. w sprawie T-419/21, Castillejo Oriol/Komisja, wniesione w dniu 1 stycznia 2022 r. przez José María Castillejo Oriola

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.237.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 listopada 2021 r. w sprawie T-419/21, Castillejo Oriol/Komisja, wniesione w dniu 1 stycznia 2022 r. przez José María Castillejo Oriola
(Sprawa C-1/22 P)

Język postępowania: hiszpański

(2022/C 237/31)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: José María Castillejo Oriol (przedstawiciel: J. Jover Padró, abogado)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 2 maja 2022 r. Sąd (druga izba) odrzucił odwołanie jako w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście nieuzasadnione i orzekł, iż strona wnosząca odwołanie poniesie swoje własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.