Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.15/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di Apello di Torino (Włochy) w dniu 2 stycznia 2017 r. - Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida
(Sprawa C-1/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 112/24)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Sąd odsyłający

Corte di Apello di Torino

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Petronas Lubricants Italy SpA

Strona pozwana: Livio Guida

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001 stwarza pracodawcy mającemu miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE, który został pozwany przez swojego byłego pracownika przed sądy państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 19 rozporządzenia), możliwość wniesienia powództwa wzajemnego przeciwko pracownikowi przed ten sam sąd, przed którym zawisło powództwo główne?
2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie: Czy art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001 dopuszcza jurysdykcję sądu, przed którym zawisło powództwo główne, również w wypadku gdy powództwo wzajemne wniesione przez pracodawcę nie dotyczy wierzytelności, która pierwotnie przysługiwała pracodawcy, lecz wierzytelności, która początkowo przysługiwała innemu podmiotowi (który jednocześnie jest pracodawcą tego samego pracownika na podstawie równoległej umowy o pracę), a powództwo wzajemne opiera się na umowie cesji wierzytelności, zawartej pomiędzy pracodawcą i pierwotnym wierzycielem w dacie późniejszej od daty wytoczenia powództwa głównego przez pracownika?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.