Sprawa C-1/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relaçao de Lisboa (Portugalia) w dniu 3 stycznia 2012 r. - Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas przeciwko Autoridade da Concorrencia.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.89.12/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2012 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalia) w dniu 3 stycznia 2012 r. - Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas przeciwko Autoridade da Concorrência

(Sprawa C-1/12)

(2012/C 89/18)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2012 r.)

Sąd krajowy

Tribunal da Relação de Lisboa

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

Strona pozwana: Autoridade da Concorrência

Pytania prejudycjalne

1)
Czy taki podmiot jak Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) należy uznać, jako całość, za związek przedsiębiorstw do celów stosowania wspólnotowych reguł konkurencji (rynek szkoleń)? Czy w takim razie obecny art. 101 ust. 2 TFUE należy interpretować w ten sposób, że jego przepisom podlega również taki podmiot, jak OTOC, który przyjmuje powszechnie obowiązujące wiążące uregulowania będące aktami wykonawczymi spełniającymi wymogi ustawowe w zakresie obowiązkowego szkolenia dyplomowanych księgowych, w celu zapewnienia obywatelom wiarygodnych usług wysokiej jakości?
2)
Jeżeli na taki podmiot, jak OTOC, nakłada się ustawowy obowiązek wprowadzenia systemu obowiązkowych szkoleń dla członków, to czy obecny art. 101 TFUE można interpretować w ten sposób, że pozwala on zakwestionować system szkoleń narzucony zgodnie z prawem przez OTOC i przez rozporządzenie, w którym system ten został uregulowany, w zakresie w jakim ogranicza się on do ścisłego wykonania wymogu ustawowego? Czy też przeciwnie, kwestia ta nie jest objęta zakresem przedmiotowym art. 101 i należy ją oceniać na podstawie obecnych art. 56 i nast. TFUE?
3)
Zważywszy na fakt, że wyrok w sprawie Wouters(1) oraz wyroki w podobnych sprawach dotyczyły uregulowań mających wpływ na działalność gospodarczą osób wykonujących określony zawód będących członkami danego samorządu zawodowego, czy art. 101 TFUE i 102 TFUE stoją na przeszkodzie istnieniu uregulowań w zakresie szkoleń dla TOC, które nie mają bezpośredniego wpływu na działalność zawodową tych osób?
4)
W świetle prawa konkurencji (na rynku szkoleń) Unii, czy samorząd zawodowy może wymagać, do celów wykonywania danego zawodu, odbycia określonych szkoleń, które prowadzi tylko on sam?
______

(1) C-309/99, wyrok z dnia 19 lutego 2002 r., Zb.Orz. s. I-01577.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.