Sposób wyznaczania sędziego w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.398.7/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 października 2022 r.

Sposób wyznaczania sędziego w celu zastąpienia sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków
(2022/C 398/08)

1. Podczas zgromadzenia plenarnego w dniu 23 września 2023 r. Sąd zdecydował, że od dnia 23 września 2022 r. w wypadkach przeszkody w wykonywaniu obowiązków, o której mowa odpowiednio w art. 17 § 2 zdanie drugie i w art. 24 § 2 zdanie drugie regulaminu postępowania, prezes Sądu zastępuje sędziego, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków.

2. Jeżeli w odniesieniu do prezesa Sądu istnieje przeszkoda w wykonywaniu obowiązków, wyznacza on w swoim zastępstwie wiceprezesa Sądu, zgodnie z art. 11 § 1 regulaminu postępowania.

3. Jeżeli w odniesieniu do wiceprezesa Sądu istnieje przeszkoda w wykonywaniu obowiązków, prezes Sądu wyznacza w jego zastępstwie sędziego zgodnie z kolejnością określoną w art. 8 regulaminu postepowania, z wyłączeniem prezesów izb.

4. Jeżeli w odniesieniu do sędziego wyznaczonego na podstawie z ust. 3 istnieje przeszkoda w wykonywaniu obowiązków, a sprawa, w której stwierdzono występowanie przeszkody, należy do spraw z zakresu służby publicznej określonych w decyzji Sądu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie kryteriów przydzielania spraw do izb lub do spraw z zakresu własności intelektualnej, o których mowa w tytule IV regulaminu postępowania, prezes Sądu wyznacza w zastępstwie tego sędziego, zgodnie z kolejnością określoną w art. 8 regulaminu postępowania, sędziego przydzielonego do jednej z izb odpowiedzialnych za rozpoznawanie spraw takiego samego rodzaju jak izba, do której należy sędzia, do którego odnosi się przeszkoda w wykonywaniu obowiązków.

5. W celu zapewnienia równomiernego podziału pracy prezes Sądu może odstąpić od stosowania kolejności określonej w art. 8 regulaminu postępowania, o której mowa w ust. 3 i 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.