Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.101

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Składanie podpisu elektronicznego pod poprawkami (wykładnia art. 156 ust. 1 akapit drugi Regulaminu)

P7_TA(2012)0277

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie projektu pilotażowego umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego pod poprawkami złożonymi w komisji (wykładnia art. 156 ust. 1 akapit drugi Regulaminu)

(2013/C 349 E/17)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych z dnia 19 czerwca 2012 r.,
uwzględniając art. 211 Regulaminu,
1. przyjmuje następującą wykładnię art. 156 ust. 1 akapit drugi Regulaminu:

"Poprawki mogą być podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego w ramach projektu pilotażowego, w którym weźmie udział ograniczona liczba komisji parlamentarnych pod warunkiem, z jednej strony, że komisje uczestniczące w projekcie wyraziły na to zgodę, a z drugiej strony, że zastosowano odpowiednie środki w celu zapewnienia autentyczności podpisów."

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie oraz Komisji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.