Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.230.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie składu członkowskiego Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin ustanowionej decyzją 2004/613/WE

(2017/C 230/05)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji 2004/613/WE z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin 1 , w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 2004/613/WE ustanowiono, ze skutkiem od dnia 25 sierpnia 2004 r., Grupę Doradczą ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin. Komisja konsultuje z Grupą program prac w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i paszy, etykietowania i prezentowania żywności i paszy, żywienia ludzi w kontekście przepisów żywnościowych, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin, a także wszelkie środki, jakie Komisja musi przedsięwziąć lub zaproponować w wyżej wymienionych dziedzinach.

(2) Na podstawie art. 3 ust. 3 decyzji 2004/613/WE Komisja wybiera europejskie organy przedstawicielskie, które w sposób najbardziej adekwatny spełniają kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 tej decyzji i odpowiedziały na zaproszenie do złożenia wniosków.

(3) Pierwotnie Komisja wybrała 36 członków Grupy Doradczej. Lista wyszczególniająca pierwotny skład członkowski Grupy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 2005 r. 2

(4) Skład Grupy Doradczej został rozszerzony decyzją 2011/242/UE 3 .

(5) Komisja dokonała obecnie przeglądu składu członkowskiego Grupy Doradczej, w szczególności w celu uwzględnienia wymogów zawartych w zmienionych przepisach horyzontalnych dotyczących grup ekspertów Komisji 4 . W następstwie zaproszenia do składania wniosków wybrano 45 członków.

(6) Wszyscy członkowie Grupy Doradczej mają równy status,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Komisja powołuje na członków Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin zainteresowane organy wymienione w załączniku.

Artykuł  2

Powołanie na członków

Członkowie są powoływani na okres 5 lat. Kadencja jest odnawialna.

Artykuł  3

Uchylenie

Decyzja 2011/242/UE traci moc.

Artykuł  4

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

AESGPAssociation of the European Self-Medication Industry
AIPCE-CEPEuropean Fish Processors & Traders Association
AVECAssociation de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l'Union Européenne
BEUCBureau Européen des Unions de Consommateurs
CEFICEuropean Chemical Industry Council
CELCAAEuropean Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade
CLITRAVICentre de liaison des industries transformatrices de viande de l'UE
COCERALComité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et agrofournitures de l'UE
COGECAEuropean agri-cooperatives
COPAEuropean farmers
ECPAEuropean Crop Protection Association
ECSLAEuropean Cold Storage and Logistics Association
EFFATEuropean Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions
EFPRAEuropean Fat Processors & Renderers Association
EHPMEuropean Federation of Associations of Health Product Manufacturers
ELOEuropean Landowners' Organization asbl
ENAEuropean Nurserystock Association
EOCCEuropean Organic Certifiers Council
EPBAEuropean Professional Beekeepers Association
EU specialty food ingredientsFederation of European Specialty Food Ingredients Industries (previously known as ELC)
EUROCOMMERCEEuroCommerce
EUROCOOPEuropean Community of Consumer Co-operatives
EUROGROUP FOR ANIMALSEurogroup for Animals
FACEFederation of Associations for Hunting & Conservation of the EU
FEAPFederation of European Aquaculture Producers
FEDIAFFédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers
FEFACFédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés
FEFANAEU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures
FESASSFédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire
FoEEFriends of the Earth Europe
FoodDrinkEuropeFoodDrinkEurope
FOODSERVICE EUROPEFoodServiceEurope
FRESHFELFreshfel Europe - the forum for the European fresh fruits and vegetables chain
FVEFederation of Veterinarians of Europe
HOTRECHOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
IFAH-EUROPEInternational Federation for Animal Health-Europe AISBL
IFOAM EU GROUPInternational Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group
Independent Retail EuropeIndependent Retail Europe (formerly UGAL) - Union of Groups of Independent Retailers of Europe
IPIFFInternational Platform of Insects for Food & Feed Association
PAN EUROPEPesticide Action Network Europe
PFPPrimary Food Processors
SLOW FOODSlow Food (NA)
SNESpecialised Nutrition Europe
UEAPMEUnion européenne de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl
UECBVUnion Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande
1 Dz.U. L 275 z 25.8.2004, s. 17.
2 Dz.U. C 97 z 21.4.2005, p. 2.
3 Dz.U. L 101 z 15.4.2011, p. 126.
4 Decyzja Komisji C(2016) 3301.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.