Siedemnasta dyrektywa dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.181.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1994 r.

SIEDEMNASTA DYREKTYWA KOMISJI 94/32/WE
z dnia 29 czerwca 1994 r.
dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III, V, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych(1), ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 93/47/EWG(2), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Kosmetologii,

a także mając na uwadze, co następuje:

na podstawie najnowszych badań naukowych i technicznych niektóre tymczasowo dozwolone barwniki, substancje i środki konserwujące oraz filtry ultrafioletowe mogą zostać ostatecznie dozwolone, podczas gdy innych należy definitywnie zabronić lub dopuścić na następny określony termin;

w celu ochrony zdrowia publicznego należy zabronić stosowania 2-Metylo-m-fenylenodiaminy;

na podstawie najnowszych badań naukowych i technicznych stosowanie wodorotlenku strontu może być dozwolone z zachowaniem niektórych ograniczeń oraz pod warunkiem że umieści się określone ostrzeżenia na etykietach w celu ochrony zdrowia publicznego;

na podstawie najnowszych badań naukowych i technicznych, polimer N-{2 i 4)-[2-oksoborn-3-ylodeno)-metylo]benzylo}akrylamidu może być stosowany jako filtr ultrafioletowy w produktach kosmetycznych w okresie do dnia 30 czerwca 1995 r., z zachowaniem niektórych ograniczeń i warunków;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw dotyczących Zniesienia Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II dodaje się numer odniesienia w brzmieniu:

"413. 2-Metylo-m-fenylenodiamina";

2) w załączniku III część 1:

a) numer odniesienia 59 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

"59

Talk: uwodniony krzemian magnezowy

a) Produkty

sproszkowane

przeznaczone dla

dzieci poniżej 3

roku życia

Chronić przed dostaniem się do ust. i nosa dziecka.";

b) inne produkty

b) dodaje się numery odniesienia w brzmieniu:

a

b

c

d

e

f

"63

Wodorotlenek strontu

Regulator pH w depilatorach

3,5 % w przeliczeniu na stront, maksymalne pH 12,7

- Chronić przed

dziećmi

- Chronić oczy

64

Nadtlenek strontu

Spłukiwane środki do włosów do profesjonalnego stosowania

4,5 % w przeliczeniu na stront w preparacie gotowym do użycia

Wszystkie produkty muszą spełniać wymogi uwalniania nadtlenku wodoru

- Chronić oczy

- W przypadku

dostania się

preparatu do oczu

natychmiast

przepłukać je

wodą

- Tylko do użytku

profesjonalnego

- Stosować rękawice

ochronne";

3) w załączniku III część 2:

a) skreśla się numer odniesienia 1;

b) datę "30.6.1994" pod numerem odniesienia 3 zastępuje się datą "30.6.1995";

4) w załączniku V numer odniesienia 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Stront i jego związki, z wyjątkiem mleczanu strontu, azotanu strontu oraz polikarboksylanu strontu wymienionych w załączniku II, siarczku strontu, chlorku strontu, octanu strontu, wodorotlenku strontu, nadtlenku strontu, na warunkach określonych w załączniku III część I, oraz laki, sole i pigmenty strontu przygotowane z barwników wymienionych w załączniku IV część I odnośnik 3.";

5) w załączniku VI część 1:

a) numer odniesienia 14 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

"14

Kwas mrówkowy i jego sól sodowa (+)

0,5 % (wyrażone jako kwas)";

b) dodaje się numery odniesienia w brzmieniu:

a

b

c

d

e

"48

Glutaraldehyd (pentan-l,5-dial)

0,1 %

Zabroniony w aerozolach

Zawiera glutaraldehyd (przy stężeniach przekraczających 0,05 % w gotowym produkcie)

49

5-etylo-3,7-dioksa-1-azabicyklo [3.3.0] oktan

0,3 %

Zabroniony w środkach do higieny jamy ustnej i kontaktujących się z błonami śluzowymi";

6) w załączniku VI część II:

a) skreśla się numery odniesienia 26, 27 i 28;

b) numer odniesienia 21 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

"21

Benzylohemimetylal

0,03 %

Tylko dla produktów spłukiwanych

30.6.1995 r.";

c) datę "30.6.1994" w numerach odniesienia 2, 15, 16, 29 i 30 zastępuje się datą "30.6.1995";

7) w załączniku VII część I:

a) numer odniesienia 7 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

"7

kwas 3,3'(1, 4-fenylenodimetylideno) bis (7,7-dimetylo-2-okso-bicyklo-[2.2.2}hept-1- ylometanosulfonowy) i jego sole

10 %

(wyrażony jako kwas)";

b) dodaje się numer odniesienia w brzmieniu:

a

b

c

d

e

"9

kwas alfa-(2-oksoborn-3-ylodeno)-tolueno-4-sulfonowy i jego sole

6 %

(wyrażone jako kwas)";

8) w załączniku VII część II

a) skreśla się numery odniesienia 24 i 28;

b) dodaje się numery odniesienia w brzmieniu:

a

b

c

d

e

f

"34

polimer N-{2 i 4)-[2- oksoborn-3-ylodeno) metylo] benzylo} akrylamidu -

6 %

30.6.1995";

c) datę "30.6.1994" w numerach odniesienia 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32 i 33 zastępuje się datą "30.6.1995".

Artykuł  2
1.
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że od dnia 1 lipca 1995 r. dla substancji wymienionych w art. 1 producenci ani importerzy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty nie będą wprowadzać na rynek produktów niespełniających warunków niniejszej dyrektywy.
2.
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że produkty określone w ust. 1, zawierające substancje wymienione w art. 1, nie będą sprzedawane ani dostarczane konsumentom końcowym po dniu 30 czerwca 1996 r., jeżeli nie spełniają warunków niniejszej dyrektywy.
Artykuł  3
1.
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 30 czerwca 1995 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.
Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 1994 r.
W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169.

(2) Dz.U. L 203 z 13.8.1993, str. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.