Rozporządzenie wykonawcze 865/2011 zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.223.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 865/2011
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE(1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Uprawnienia do połowów gromadnika w wodach Grenlandii na obszarach ICES V i XIV w 2011 r. zostały czasowo ustanowione w załączniku IB do rozporządzenia (UE) nr 57/2011. Zgodnie z art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia Komisja ustala TAC dla gromadnika na podstawie przydziału dla Unii ustalonego przez Grenlandię zgodnie z Umową partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony(2), i protokołem do tej umowy(3) (zwanym dalej "protokołem").

(2) Uprawnienia do połowów dla tego stada wynikają z protokołu, który stanowi, że Unia ma otrzymać 7,7 % TAC dla gromadnika w wodach Grenlandii obszarów ICES V oraz XIV.

(3) Władze Grenlandii poinformowały Komisję, że TAC dla tego stada został ustalony na 732 000 ton i że Grenlandia przyzna Unii - zgodnie z udziałem określonym na mocy protokołu - 56 364 ton, które można poławiać od dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

(4) Biorąc pod uwagę coroczne konsultacje w sprawie rybołówstwa między Unią i Norwegią dotyczące 2011 r., a w szczególności realizację podjętego przez Unię zobowiązania do zapewnienia Norwegii dodatkowej ilości 7 965 ton gromadnika powyżej normalnej ilości, która została jej przyznana, kiedy gromadnik będzie znów dostępny w wodach Grenlandii, należy przekazać Norwegii tę ilość unijnych uprawnień do połowów na okres połowu 2011/2012.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IB do rozporządzenia (UE) nr 57/2011.

(6) Przedmiotowe stado jest głównie obecne w wodach Grenlandii w lipcu i sierpniu. Aby umożliwić flocie rybackiej Unii dostęp do tej kwoty tak szybko, jak jest to możliwe, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku IB do rozporządzenia (UE) nr 57/2011 pozycja dotycząca gatunku gromadnik w wodach Grenlandii na obszarach V i XIV otrzymuje brzmienie:

"Gatunek:

Gromadnik Mallotus villosus

Obszar:

Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV (CAP/514GRN)

UE

56 364 (1) (2)

TAC

Nie dotyczy

(1) Z czego 7 965 ton przydzielono Norwegii.

(2) Można poławiać do dnia 30 kwietnia 2012 r."

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 czerwca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 sierpnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.

(2) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 4.

(3) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.