Rozporządzenie wykonawcze 86/2013 w sprawie wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.32.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 86/2013
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie(1), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 753/2011.

(2) W dniach 19 i 28 grudnia 2012 r. oraz w dniu 15 stycznia 2013 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1988 (2011) zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 stycznia 2013 r.

W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

I. W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wpis w wykazie dotyczący wymienionej poniżej osoby zastępuje się poniższym wpisem:

A. Osoby powiązane z talibami

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adres: Miram Shah (Miran Śah), Pakistan. Data urodzenia: ok. 1975-1979 r. Miejsce urodzenia: Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan. Inne informacje: a) dowódca operacji w Sieci Haqqani i członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah), b) wspierał prowadzenie ataków na cele w południowowschodnim Afganistanie, c) syn Jalaluddina Haqqaniego, brat Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego i Nasiruddina Haqqaniego, bratanek Khalila Ahmeda Haqqaniego, d) według doniesień zmarł pod koniec sierpnia 2012 r. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 11.5.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Badruddin Haqqani jest dowódcą operacyjnym Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami grupy bojowej, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie jej założyciela Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90-tych. Badruddin jest synem Jalaluddina oraz bratem Nasiruddina Haqqaniego i Sirajuddina Haqqaniego, a także bratankiem Mohammada Ibrahima Omariego i Khalila Ahmeda Haqqaniego.

Badruddin pomaga najaktywniejszym rebeliantom i zagranicznym bojownikom związanym z talibami w atakach na cele w południowo-wschodnim Afganistanie. W Miram Shah (Miran Śah) zasiada w talibskiej radzie zarządzającej (szura), która kontroluje działalność Sieci Haqqani.

Uznaje się, że Badruddin jest jednym z najważniejszych przywódców wojskowych i organizatorem ataków samobójczych w ramach Sieci Haqqani, której podlega ok. 1 000 bojowników. Sieć Haqqani jest odpowiedzialna za wiele ataków, które miały miejsce we wschodnim Afganistanie i w Kabulu. Prawdopodobnie Badruddin jest bezpośrednio zamieszany w ataki skierowane przeciwko siłom zagranicznym i afgańskim oraz cywilom; ściśle współpracuje z innymi organizacjami terrorystycznymi, m.in. Al-Kaidą i Islamskim Ruchem Uzbekistanu.

Badruddin prawdopodobnie odpowiada także za porwania dokonywane w imieniu Sieci Haqqani. Jest odpowiedzialny za porwania licznych obywateli afgańskich i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

II. W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 skreśla się wpisy w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób.

A. Osoby powiązane z talibami

1. Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad.

2. Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir).

3. Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.