Rozporządzenie wykonawcze 807/2011 w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej triazoksyd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.206.44

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 807/2011
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej triazoksyd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG(1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 oraz art. 78 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dyrektywę Rady 91/414/EWG(2) należy stosować, w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzenia, do substancji czynnych, w odniesieniu do których kompletność dokumentacji potwierdzono zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008(3). Triazoksyd jest substancją czynną, w odniesieniu do której kompletność dokumentacji potwierdzono zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) W rozporządzeniach Komisji (WE) nr 451/2002(4) oraz (WE) nr 1490/2002(5) określono szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz ustanowiono wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w świetle ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje triazoksyd. Decyzją Komisji 2009/860/WE(6) postanowiono nie włączać triazoksydu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwotny powiadamiający (zwany dalej "wnioskodawcą") przedłożył nowy wniosek, w którym zwrócił się o zastosowanie procedury przyspieszonej, określonej w art. 14-19 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy.

(4) Wniosek przedłożono Zjednoczonemu Królestwu - państwu członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy na mocy rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. Termin dotyczący procedury przyspieszonej został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewidziane zastosowania są takie same, jak przedmiot decyzji 2009/860/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi merytoryczne i proceduralne, określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

(5) Zjednoczone Królestwo oceniło dodatkowe dane i informacje przedłożone przez wnioskodawcę i sporządziło dodatkowe sprawozdanie. Sprawozdanie to zostało przekazane Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej "Urzędem") oraz Komisji w dniu 10 czerwca 2010 r.

(6) Urząd przekazał dodatkowe sprawozdanie pozostałym państwom członkowskim i wnioskodawcy w celu umożliwienia im zgłoszenia uwag, a otrzymane uwagi przesłał Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 i na wniosek Komisji dodatkowe sprawozdanie zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Urząd. Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski dotyczące triazoksydu w dniu 15 lutego 2011 r.(7). Projekt sprawozdania z oceny, sprawozdanie dodatkowe i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 17 czerwca 2011 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego triazoksydu.

(7) Dodatkowe sprawozdanie przygotowane przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy i nowe wnioski Urzędu dotyczą głównie obaw, które doprowadziły do niewłączenia. Dotyczyły one w szczególności braku możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka dla konsumenta ze względu na brak danych pozwalających określić rodzaj pozostałości w produktach roślinnych oraz ewentualne przejście pozostałości do produktów zwierzęcych.

(8) Z nowych informacji dostarczonych przez wnioskodawcę wynika, że narażenie konsumentów można uznać za dopuszczalne.

(9) W rezultacie dodatkowe informacje dostarczone przez wnioskodawcę pozwalają na rozwianie tych obaw, które doprowadziły do niewłączenia. Nie pojawiły się żadne inne otwarte kwestie naukowe.

(10) Jak wykazały różne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające triazoksyd zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem zatwierdzić triazoksyd zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(11) Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak uwzględnić pewne warunki i ograniczenia.

(12) Bez uszczerbku dla ustalenia o konieczności zatwierdzenia triazoksydu należy w szczególności zażądać dodatkowych informacji potwierdzających.

(13) Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych(8).

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdzenie substancji czynnej

Zatwierdza się substancję czynną triazoksyd określoną w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych w tym załączniku.

Artykuł  2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(3) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(4) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25.

(5) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(6) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 81.

(7) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide" (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej triazoksyd). EFSA Journal 2011; 9(3) 86 [83 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2018. Dostępna na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8) Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość(1)Data zatwierdzeniaData wygaśnięcia zatwierdzeniaPrzepisy szczegółowe
Triazoksyd1-tlenek 7-chloro-3-imidazol-1-ylo-1,2,4-benzotriazyny≥ 970 g/kg1 października 2011 r.30 września 2021 r.CZĘŚĆ A
Nr CAS 72459-58-6Zanieczyszczenia: toluen: nie więcej niż 3 g/kgZezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego do zaprawiania nasion.
Nr CIPAC 729
CZĘŚĆ B
W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego triazoksydu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 17 czerwca 2011 r.
W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie:
a) zwracają szczególną uwagę na ochronę operatorów i pracowników oraz dopilnowują, aby w warunkach stosowania uwzględniono, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej;
b) zwracają szczególną uwagę na ryzyko dla ptaków ziarnożernych oraz zapewniają uwzględnienie w warunkach zezwolenia środków zmniejszających ryzyko.
W terminie do dnia 30 września 2013 r. wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom członkowskim oraz Urzędowi informacje potwierdzające dotyczące długookresowego ryzyka dla ssaków ziarnożernych.
(1) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

ZAŁĄCZNIK  II

W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 dodaje się pozycję w brzmieniu:
NrNazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość(*)Data zatwierdzeniaData wygaśnięcia zatwierdzeniaPrzepisy szczegółowe
"17Triazoksyd1-tlenek 7-chloro-3-imidazol-1-ylo-1,2,4-benzotriazyny≥ 970 g/kg1 października 2011 r.30 września 2021 r.CZĘŚĆ A
Nr CAS 72459-58-6Zanieczyszczenia: toluen: nie więcej niż 3 g/kgZezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego do zaprawiania nasion.
Nr CIPAC 729
CZĘŚĆ B
W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego triazoksydu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 17 czerwca 2011 r.
W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie:
a) zwracają szczególną uwagę na ochronę operatorów i pracowników oraz dopilnowują, aby w warunkach stosowania uwzględniono, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej;
b) zwracają szczególną uwagę na ryzyko dla ptaków ziarnożernych oraz zapewniają uwzględnienie w warunkach zezwolenia środków zmniejszających ryzyko.
W terminie do dnia 30 września 2013 r. wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom członkowskim oraz Urzędowi informacje potwierdzające dotyczące długookresowego ryzyka dla ssaków ziarnożernych."
(*) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.